Demokrati så länge den gynnar mig eller?

Sverige är ett fritt och demokratiskt land, vi får tycka och tänka vad vi vill och vi kan inte bli dömda eller straffade för att vi säger vår mening.. så länge vår mening inte bryter mot någon lag och dessa har vi ju koll på eller hur?

I Sverige kan ingen säga ”jag visste inte” eftersom det är varje medborgares plikt och skyldighet att känna till vilka lagar och regler som gäller. Lagboken finns tillgänglig på alla offentliga bibliotek och med internet har vi tillgång till alla våra lagar via allsköns tekniska apparater som surfplattor och telefoner och datorer och gud vet vad. ”Jag visste inte” gäller inte i en Svensk domstol, vet du inte är det din skyldighet att ta reda på det och det är inte svårt.

Men demokrati är ju förbannat bra eller hur? Vi har både åsiktsfrihet och yttrandefrihet och den allmänna inställningen hos den genomsnittliga befolkningen är att min integritet är skyddad. Jodå, det finns integritetslagar också, det finns lagar om ta mig fan allt mellan himmel och jord eller det mesta i alla fall.

Den moderna vänstern har tagit sig lite väl stora omvägar runt dessa lagar dock, den moderna vänstern verkar tro att lagen är till för att passa deras ändamål. Så är det ju till viss del men lagen finns till för att skydda alla med svenskt medborgarskap, även dina åsiktsmotståndare. Vare sig du vill eller inte. Är du svensk medborgare så omfattas du av svensk lagstiftning oavsett vilken ras, art, politisk uppfattning, religiös tro eller vad det nu kan vara som du anser dig tillhöra. Lagar skrivs på ett sådant sätt att de inte ska kunna diskriminera någon, inte ens om de inte tycker som du och ja, det finns lagar mot diskriminering också.

 

Härom dagen läste jag ett inlägg på ett av alla våra sociala media där det uttrycktes en uppmaning till alla som råkade läsa meddelandet. Det stod något om att det fanns nazister på våra gator och uppmaningen löd att alla skulle ge sig ut på stadens gator för att fotografera och dokumentera dessa hemskingar. Hå hå ja ja, aja baja så får man inte göra. Inte ens om det är nazister.

Var ska jag börja..
Vi kan börja med regeringsformen, den är väl den allra tydligaste och egentligen räcker det med den:

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
3§ Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Lag (2010:1408)

Åsiktsregistrering förbjöds redan 1975 i Sverige men lagen skrevs om 2010 (25/11) och sedan dess är det olagligt att registerföra personer för sin politiska åsikt och åskådning.

Det spelar ingen som helst roll vilken åsikt som registrerar den andra, lagen diskriminerar inte utan förbjuder alla att registrera någon annan för dennes politiska åskådning. Inte ens självutnämnda vänsterpolitiska personer får bryta mot denna lag. Det är själva regeringsformen som dikterar villkoren för den demokratiska ordning som ska gälla i Sverige som uttrycker detta förbud. Att ge sig ut på stadens gator och torg i syfte att fotografera eller på annat sätt registrera personer och individer i syfte att påvisa deras politiska åskådning, även om den inte är acceptabel för just den som registrerar den, är olagligt. En samling bilder som uppvisar personer med en specifik politisk läggning är ett register, kalla det vad du vill men så är det.

I Sverige får ingen medvetet registrera personer i syfte att påskina deras politiska åsikter, punkt. Men.. NEJ, det är olagligt. Inte ens polismakten får göra det, själva lagen som skrevs 1975 tillkom för att SÄPO registrerade folkets politiska tillhörighet. De struntade i det så lagen fick skärpas ytterligare 2010. Ingen får göra det.

 

Att uppmana allmänheten att bryta mot en lag, vilket det handlar om eftersom politisk åsiktsregistrering är olagligt, kallas uppvigling och det är också olagligt.

Brottsbalk (1962:700)
16 kap. Om brott mot allmän ordning
5§ Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Att skriva ett inlägg på ett av alla de sociala medier som vi har tillgång till idag kan definitivt kategoriseras under att sprida i skrift eller meddelande till allmänheten. Hade det varit ett privat konto som bara kunde läsas av speciellt inbjudna eller en nära personkrets hade det varit annorlunda men det här kontot är öppet för alla och därför räknas det som ett meddelande till allmänheten. Skribenten uppmanade också till spridning av budskapet vilket gör det hela ännu värre. Uppmanar till brottslig gärning, ja absolut. Vi har ju redan gått igenom att handlingen som skulle genomföras var olaglig.

Det var två lagbrott. Har vi mer?
Vi kan fortsätta läsa i brottsbalken, en av mina mest lästa lagtexter eftersom man hittar det mesta där som man som medborgare behöver veta.

Brottsbalk (1962:700)
5 kap. Om ärekränkning
1§ Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Själva handlingen att uppmana någon till eller att själv utföra denna registrering är väl med syftet att utsätta de registrerade personerna för andras missaktning, vad skulle det annars kunna syfta till? Att utpeka dessa personer som ”klandervärda i sitt levnadssätt” är väl en ganska omfattande beskrivning?

Brottsbalk (1962:700)
5 kap. Om ärekränkning
3§ Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2§, riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ämnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter.

Att fotografera personer man antar ha en specifik politisk åskådning kan antas vara ett förödmjukande beteende. Att syftet är att visa dem att de har ”fel” och borde veta bättre och på så sätt kränka deras värdighet och kanske självkänslan som bonus är väl också uppenbart?

 

”Men va fan, det är ju nazister, NASSAR, som står där och är .. eeh.. nassiga!”
Ja, och? Är de svenska medborgare så lyder de under svensk lag och beskyddas ävenledes av densamma precis som du och alla andra. Vi har lagar som tillåter mötesfrihet och har de ansökt om tillstånd för demonstration så är det helt i sin ordning. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet finns med i rikets demokratiska grundlagar. De får stå där, de får ha ”nassiga” åsikter precis som du får ha dina åsikter och du får också stå där men inte i syfte att hindra eller störa för då är det DU som bryter mot lagen. Du får däremot inte kränka eller förolämpa dem, du får inte fotografera dem eller föra register över vilka som är där utan deras tillåtelse. Du får dessutom inte uppmana andra att bryta mot lagen bara för att du inte tycker om att de står där oavsett hur ”nassiga” de är eller vad du tycker om deras politiska eller andra åsikter och uppfattningar.

Bryter de mot lagen har vi att förlita oss till säkerhetsmakten och då är din medborgerliga skyldighet att anmäla brott men det är tyvärr allt du kan göra i det här fallet. Vi har ett demokratiskt styre och det ger vissa rättigheter och vissa skyldigheter. Utan dessa grundläggande skyldig-, fri-, och rättigheter så har vi ingen demokrati.

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
1 kap. Yttrandefriheten under denna grundlag
1§ Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802)

Själva portalparagrafen i yttrandefrihetslagen ger var svensk medborgare rätt att fritt uttrycka sig på det sätt denne helst behagar. Så länge man inte bryter mot någon av de restriktioner som finns i lagen eller i någon annan lag så står det var svensk medborgare fritt att yttra sig på vilket sätt som helst om i stort sett vad som helst.

Man får till exempel inte kränka någon på grund av sexuell, religiös, politisk, utseendemässig läggning eller uppfattning. Man får inte heller uppmana andra att begå brottsliga handlingar.

Våra bibliotek brottas med det här ämnet dagligen. Biblioteken ska göra information tillgänglig oavsett vilken information det är vilket inkluderar information som bibliotekspersonalen ibland tycker är stötande eller rent av vedervärdig. Det spelar ingen roll, utbudet ska vara generellt och absolut inte politiskt, religiöst, sexuellt eller på annat sätt begränsat.

Bibliotekslag (2013:801)
2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

6§  Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Nyckelordet här är ”fri åsiktsbildning”. Begränsas utbudet till ett ”acceptabelt” utbud enligt för tillfället styrande organisation så har vi dramatiskt begränsat åsiktsfriheten och de demokratiska grundpelarna för det svenska samhället. Alla biblioteksanställda är oerhört medvetna om detta och det är väl knappast någon hemlighet att de flesta biblioteksanställda är lagda politiskt åt det vänstra snarare än åt det högra hållet. Viss litteratur kanske inte ställs på bästa visningsplats vilket är regelvidrigt och viss litteratur kanske läggs åt sidan på grund av ”bristande kvalité” enligt vederbörandes personligt professionella åsikt men så lyder lagen. För att en allsidig informationsgrund ska föreligga måste all sorts information finns tillgänglig oavsett vad man tycker om det. Sålunda skapas ett demokratiskt grundstyre.

 

Det är nämligen så att demokrati inte på något sätt är något självklart. En demokrati måste innefatta ett aktivt diskussionsforum där alla ämnen måste få plats. Tar vi bort något ämne så har vi tagit bort demokratin. Tillåts någon åsikt av en eller annan anledning inte finns så har vi raderat demokratin och öppnat portarna för diktatur.

Det finns enorma risker med ett demokratiskt styrelseskick. Den största risken är att folket kan rösta fram ett parti som inte vill ha demokrati och därmed demokratiskt röstat bort demokratin ur samhället. Just därför är det av yttersta vikt att all information för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning finns tillgänglig. Allt annat skulle vara antidemokratiskt.

 

Det är bra att ”nassarna” tillåts stå där på gatan, det ger folket en chans att se dem på nära håll och bedöma dem efter deras uppförande. Det är fri åsiktsbildning. Samma regler gäller ju för alla andra vilket också är fri åsiktsbildning. Skulle vi som samhälle börja acceptera diskriminering av en folkgrupp så måste vi ju öppna för diskriminering av alla andra grupper också eller hur? Varför inte gå ut och fotografera judar så att de vet att vi vet vilka de är, eller varför inte syrianer eller kommunister eller medlemmar i PRO? Är det okej att göra det med en grupp så måste det ju vara okej att göra det med alla andra grupper också. Det skulle väl vara intressant om ett gäng ”nassar” började fotografera och filma folk på gatan, vad skulle du tycka om det? Jasså inte det, nej jag antog det.

Vi har sedan 1998 en lag i Sverige som kallas PUL eller PersonUppgiftsLagen.

Personuppgiftslag (1998:204)
13§ Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar
a) ras eller etniskt ursprung
b) politiska åsikter
c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d) medlemskap i fackförening

Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Se där, ytterligare en lag som förbjuder just dessa för ämnet så relevanta ting.
Det är inte förbjudet i en lag utan i ett flertal lagar att göra just det som den i sociala mediesammanhang berörda personen uppmanade allmänheten att brottsligen göra och det vara bara i svenska lagar..

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Article 10 – Freedom of expression

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

Article 11 – Freedom of assembly and association

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.

Article 14 – Prohibition of discrimination

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

Det är inte bara Sverige som tycker att dessa demokratiska grundprinciper bör gälla i ett fritt demokratiskt samhälle, hela EU anser det vara så viktigt att det utgör merparten av de mänskliga rättigheterna i hela Europa.

Vår vänsterskribent kanske är av en annan åsikt, vi kanske inte ska ha en massa friheter och rättigheter som kan missbrukas av oliktänkare i det här landet? Lugn gosse, jag är också vänster vilket borde stå klart vid det här laget. Jag är dock medveten om vad lagen säger och gör vad jag kan för att hålla mig informerad om lagens texter och paragrafer så att jag inte bryter någon lag ovetandes.

Alla dessa grundprinciper för det demokratiska samhällsskicket är viktiga att stå upp för, skydda och försvara. Lika viktigt är det att informera de som inte kan dem lika bra som vi. Visst vill vi ha bort folk från gatorna som skränar om destruktiva handlingar, hat och våld men det finns sätt att göra det som inte bryter mot lagen. Att du bryter mot lagen hjälper bara dina meningsmotståndare. Vem ska du hjälpa genom att sitta inburad på anstalt?

Du upprätthåller inte samhällsordningen genom att bryta mot lagen lite när det passar dig, kan du göra det med något slags berättigat socialt rättsskydd så kan ju alla andra också göra det på samma veka premisser. Det spelar ingen roll att du anser dig ha rätten på din sida för att du tycker att dina värderingar är starkare eller mer solida, det tycker ju dina motståndare också. Tänk dig för innan du tar lagen i egna händer, en vacker dag åker du dit och jag betvivlar starkt att någon domstol kommer ha överseende med att du ser dig som någon slags urban Robin Hood figur med ett påklistrat rättspatos som bara bekräftas av din egna lilla krets av beundrare. Ska vi hantera våra demokratiska grundpelare så vårdslöst så kan vi ju lika gärna ta bort dem helt och hållet.

Den jag skriver om läser med största sannolikhet det här inlägget. Till dig (du vet mycket väl vem du är) vill jag säga att jag hoppas att du är medveten om att du bekämpar demokratin mycket mer än de du påstår bekämpar demokratin när du skriver sådant trams och nonsens.

Det är delvis för att den ena sidan av ”vänstern” uppför sig så här barnsligt och omoget som jag lämnade SAP och inte längre kallar mig vänster generellt. Den andra sidan är ju som vi konstaterat tidigare mer lila än röd vilket är en annan anledning till mitt avhopp. Jag är fortfarande en stolt socialist som vill ha ett tryggt och stabilt samhälle vilande på demokratiska grundpelare men när ”vänstern” uppför sig så här så vill jag inte kalla mig vänster längre. Dra inte ned mig i er förvirrade dynga tack.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.