Demokrati så länge den gynnar mig eller?

Sverige är ett fritt och demokratiskt land, vi får tycka och tänka vad vi vill och vi kan inte bli dömda eller straffade för att vi säger vår mening.. så länge vår mening inte bryter mot någon lag och dessa har vi ju koll på eller hur?

I Sverige kan ingen säga ”jag visste inte” eftersom det är varje medborgares plikt och skyldighet att känna till vilka lagar och regler som gäller. Lagboken finns tillgänglig på alla offentliga bibliotek och med internet har vi tillgång till alla våra lagar via allsköns tekniska apparater som surfplattor och telefoner och datorer och gud vet vad. ”Jag visste inte” gäller inte i en Svensk domstol, vet du inte är det din skyldighet att ta reda på det och det är inte svårt.

Men demokrati är ju förbannat bra eller hur? Vi har både åsiktsfrihet och yttrandefrihet och den allmänna inställningen hos den genomsnittliga befolkningen är att min integritet är skyddad. Jodå, det finns integritetslagar också, det finns lagar om ta mig fan allt mellan himmel och jord eller det mesta i alla fall.

Den moderna vänstern har tagit sig lite väl stora omvägar runt dessa lagar dock, den moderna vänstern verkar tro att lagen är till för att passa deras ändamål. Så är det ju till viss del men lagen finns till för att skydda alla med svenskt medborgarskap, även dina åsiktsmotståndare. Vare sig du vill eller inte. Är du svensk medborgare så omfattas du av svensk lagstiftning oavsett vilken ras, art, politisk uppfattning, religiös tro eller vad det nu kan vara som du anser dig tillhöra. Lagar skrivs på ett sådant sätt att de inte ska kunna diskriminera någon, inte ens om de inte tycker som du och ja, det finns lagar mot diskriminering också.

 

Härom dagen läste jag ett inlägg på ett av alla våra sociala media där det uttrycktes en uppmaning till alla som råkade läsa meddelandet. Det stod något om att det fanns nazister på våra gator och uppmaningen löd att alla skulle ge sig ut på stadens gator för att fotografera och dokumentera dessa hemskingar. Hå hå ja ja, aja baja så får man inte göra. Inte ens om det är nazister.

Var ska jag börja..
Vi kan börja med regeringsformen, den är väl den allra tydligaste och egentligen räcker det med den:

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
3§ Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Lag (2010:1408)

Åsiktsregistrering förbjöds redan 1975 i Sverige men lagen skrevs om 2010 (25/11) och sedan dess är det olagligt att registerföra personer för sin politiska åsikt och åskådning.

Det spelar ingen som helst roll vilken åsikt som registrerar den andra, lagen diskriminerar inte utan förbjuder alla att registrera någon annan för dennes politiska åskådning. Inte ens självutnämnda vänsterpolitiska personer får bryta mot denna lag. Det är själva regeringsformen som dikterar villkoren för den demokratiska ordning som ska gälla i Sverige som uttrycker detta förbud. Att ge sig ut på stadens gator och torg i syfte att fotografera eller på annat sätt registrera personer och individer i syfte att påvisa deras politiska åskådning, även om den inte är acceptabel för just den som registrerar den, är olagligt. En samling bilder som uppvisar personer med en specifik politisk läggning är ett register, kalla det vad du vill men så är det.

I Sverige får ingen medvetet registrera personer i syfte att påskina deras politiska åsikter, punkt. Men.. NEJ, det är olagligt. Inte ens polismakten får göra det, själva lagen som skrevs 1975 tillkom för att SÄPO registrerade folkets politiska tillhörighet. De struntade i det så lagen fick skärpas ytterligare 2010. Ingen får göra det.

 

Att uppmana allmänheten att bryta mot en lag, vilket det handlar om eftersom politisk åsiktsregistrering är olagligt, kallas uppvigling och det är också olagligt.

Brottsbalk (1962:700)
16 kap. Om brott mot allmän ordning
5§ Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Att skriva ett inlägg på ett av alla de sociala medier som vi har tillgång till idag kan definitivt kategoriseras under att sprida i skrift eller meddelande till allmänheten. Hade det varit ett privat konto som bara kunde läsas av speciellt inbjudna eller en nära personkrets hade det varit annorlunda men det här kontot är öppet för alla och därför räknas det som ett meddelande till allmänheten. Skribenten uppmanade också till spridning av budskapet vilket gör det hela ännu värre. Uppmanar till brottslig gärning, ja absolut. Vi har ju redan gått igenom att handlingen som skulle genomföras var olaglig.

Det var två lagbrott. Har vi mer?
Vi kan fortsätta läsa i brottsbalken, en av mina mest lästa lagtexter eftersom man hittar det mesta där som man som medborgare behöver veta.

Brottsbalk (1962:700)
5 kap. Om ärekränkning
1§ Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Själva handlingen att uppmana någon till eller att själv utföra denna registrering är väl med syftet att utsätta de registrerade personerna för andras missaktning, vad skulle det annars kunna syfta till? Att utpeka dessa personer som ”klandervärda i sitt levnadssätt” är väl en ganska omfattande beskrivning?

Brottsbalk (1962:700)
5 kap. Om ärekränkning
3§ Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2§, riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ämnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter.

Att fotografera personer man antar ha en specifik politisk åskådning kan antas vara ett förödmjukande beteende. Att syftet är att visa dem att de har ”fel” och borde veta bättre och på så sätt kränka deras värdighet och kanske självkänslan som bonus är väl också uppenbart?

 

”Men va fan, det är ju nazister, NASSAR, som står där och är .. eeh.. nassiga!”
Ja, och? Är de svenska medborgare så lyder de under svensk lag och beskyddas ävenledes av densamma precis som du och alla andra. Vi har lagar som tillåter mötesfrihet och har de ansökt om tillstånd för demonstration så är det helt i sin ordning. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet finns med i rikets demokratiska grundlagar. De får stå där, de får ha ”nassiga” åsikter precis som du får ha dina åsikter och du får också stå där men inte i syfte att hindra eller störa för då är det DU som bryter mot lagen. Du får däremot inte kränka eller förolämpa dem, du får inte fotografera dem eller föra register över vilka som är där utan deras tillåtelse. Du får dessutom inte uppmana andra att bryta mot lagen bara för att du inte tycker om att de står där oavsett hur ”nassiga” de är eller vad du tycker om deras politiska eller andra åsikter och uppfattningar.

Bryter de mot lagen har vi att förlita oss till säkerhetsmakten och då är din medborgerliga skyldighet att anmäla brott men det är tyvärr allt du kan göra i det här fallet. Vi har ett demokratiskt styre och det ger vissa rättigheter och vissa skyldigheter. Utan dessa grundläggande skyldig-, fri-, och rättigheter så har vi ingen demokrati.

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
1 kap. Yttrandefriheten under denna grundlag
1§ Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802)

Själva portalparagrafen i yttrandefrihetslagen ger var svensk medborgare rätt att fritt uttrycka sig på det sätt denne helst behagar. Så länge man inte bryter mot någon av de restriktioner som finns i lagen eller i någon annan lag så står det var svensk medborgare fritt att yttra sig på vilket sätt som helst om i stort sett vad som helst.

Man får till exempel inte kränka någon på grund av sexuell, religiös, politisk, utseendemässig läggning eller uppfattning. Man får inte heller uppmana andra att begå brottsliga handlingar.

Våra bibliotek brottas med det här ämnet dagligen. Biblioteken ska göra information tillgänglig oavsett vilken information det är vilket inkluderar information som bibliotekspersonalen ibland tycker är stötande eller rent av vedervärdig. Det spelar ingen roll, utbudet ska vara generellt och absolut inte politiskt, religiöst, sexuellt eller på annat sätt begränsat.

Bibliotekslag (2013:801)
2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

6§  Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Nyckelordet här är ”fri åsiktsbildning”. Begränsas utbudet till ett ”acceptabelt” utbud enligt för tillfället styrande organisation så har vi dramatiskt begränsat åsiktsfriheten och de demokratiska grundpelarna för det svenska samhället. Alla biblioteksanställda är oerhört medvetna om detta och det är väl knappast någon hemlighet att de flesta biblioteksanställda är lagda politiskt åt det vänstra snarare än åt det högra hållet. Viss litteratur kanske inte ställs på bästa visningsplats vilket är regelvidrigt och viss litteratur kanske läggs åt sidan på grund av ”bristande kvalité” enligt vederbörandes personligt professionella åsikt men så lyder lagen. För att en allsidig informationsgrund ska föreligga måste all sorts information finns tillgänglig oavsett vad man tycker om det. Sålunda skapas ett demokratiskt grundstyre.

 

Det är nämligen så att demokrati inte på något sätt är något självklart. En demokrati måste innefatta ett aktivt diskussionsforum där alla ämnen måste få plats. Tar vi bort något ämne så har vi tagit bort demokratin. Tillåts någon åsikt av en eller annan anledning inte finns så har vi raderat demokratin och öppnat portarna för diktatur.

Det finns enorma risker med ett demokratiskt styrelseskick. Den största risken är att folket kan rösta fram ett parti som inte vill ha demokrati och därmed demokratiskt röstat bort demokratin ur samhället. Just därför är det av yttersta vikt att all information för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning finns tillgänglig. Allt annat skulle vara antidemokratiskt.

 

Det är bra att ”nassarna” tillåts stå där på gatan, det ger folket en chans att se dem på nära håll och bedöma dem efter deras uppförande. Det är fri åsiktsbildning. Samma regler gäller ju för alla andra vilket också är fri åsiktsbildning. Skulle vi som samhälle börja acceptera diskriminering av en folkgrupp så måste vi ju öppna för diskriminering av alla andra grupper också eller hur? Varför inte gå ut och fotografera judar så att de vet att vi vet vilka de är, eller varför inte syrianer eller kommunister eller medlemmar i PRO? Är det okej att göra det med en grupp så måste det ju vara okej att göra det med alla andra grupper också. Det skulle väl vara intressant om ett gäng ”nassar” började fotografera och filma folk på gatan, vad skulle du tycka om det? Jasså inte det, nej jag antog det.

Vi har sedan 1998 en lag i Sverige som kallas PUL eller PersonUppgiftsLagen.

Personuppgiftslag (1998:204)
13§ Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar
a) ras eller etniskt ursprung
b) politiska åsikter
c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d) medlemskap i fackförening

Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Se där, ytterligare en lag som förbjuder just dessa för ämnet så relevanta ting.
Det är inte förbjudet i en lag utan i ett flertal lagar att göra just det som den i sociala mediesammanhang berörda personen uppmanade allmänheten att brottsligen göra och det vara bara i svenska lagar..

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Article 10 – Freedom of expression

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

Article 11 – Freedom of assembly and association

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.

Article 14 – Prohibition of discrimination

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

Det är inte bara Sverige som tycker att dessa demokratiska grundprinciper bör gälla i ett fritt demokratiskt samhälle, hela EU anser det vara så viktigt att det utgör merparten av de mänskliga rättigheterna i hela Europa.

Vår vänsterskribent kanske är av en annan åsikt, vi kanske inte ska ha en massa friheter och rättigheter som kan missbrukas av oliktänkare i det här landet? Lugn gosse, jag är också vänster vilket borde stå klart vid det här laget. Jag är dock medveten om vad lagen säger och gör vad jag kan för att hålla mig informerad om lagens texter och paragrafer så att jag inte bryter någon lag ovetandes.

Alla dessa grundprinciper för det demokratiska samhällsskicket är viktiga att stå upp för, skydda och försvara. Lika viktigt är det att informera de som inte kan dem lika bra som vi. Visst vill vi ha bort folk från gatorna som skränar om destruktiva handlingar, hat och våld men det finns sätt att göra det som inte bryter mot lagen. Att du bryter mot lagen hjälper bara dina meningsmotståndare. Vem ska du hjälpa genom att sitta inburad på anstalt?

Du upprätthåller inte samhällsordningen genom att bryta mot lagen lite när det passar dig, kan du göra det med något slags berättigat socialt rättsskydd så kan ju alla andra också göra det på samma veka premisser. Det spelar ingen roll att du anser dig ha rätten på din sida för att du tycker att dina värderingar är starkare eller mer solida, det tycker ju dina motståndare också. Tänk dig för innan du tar lagen i egna händer, en vacker dag åker du dit och jag betvivlar starkt att någon domstol kommer ha överseende med att du ser dig som någon slags urban Robin Hood figur med ett påklistrat rättspatos som bara bekräftas av din egna lilla krets av beundrare. Ska vi hantera våra demokratiska grundpelare så vårdslöst så kan vi ju lika gärna ta bort dem helt och hållet.

Den jag skriver om läser med största sannolikhet det här inlägget. Till dig (du vet mycket väl vem du är) vill jag säga att jag hoppas att du är medveten om att du bekämpar demokratin mycket mer än de du påstår bekämpar demokratin när du skriver sådant trams och nonsens.

Det är delvis för att den ena sidan av ”vänstern” uppför sig så här barnsligt och omoget som jag lämnade SAP och inte längre kallar mig vänster generellt. Den andra sidan är ju som vi konstaterat tidigare mer lila än röd vilket är en annan anledning till mitt avhopp. Jag är fortfarande en stolt socialist som vill ha ett tryggt och stabilt samhälle vilande på demokratiska grundpelare men när ”vänstern” uppför sig så här så vill jag inte kalla mig vänster längre. Dra inte ned mig i er förvirrade dynga tack.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Ecce homo

Vad är det här nu då, det är väl inte dags att lägga upp pusselbitsbilder än?

Nej, ingen fara. Det är inget direkt politiskt inlägg heller och det handlar definitivt inte om snus. Slappna av, det handlar bara om förmågan att tänka det där lilla extra steget och inte göra som man brukar.

Nu ska du först och främst ställa dig en mycket viktig fråga:
Tillhör du den skara människor som den 2:a april varje år lägger upp en bild på en pusselbit med fyra färger eller ett fyrfärgat hjärta eller liknande på valfri social medieplattform? Den 2:a april är då alltså World Autism Awareness Day och det är den dag varje år du kan hitta kollegor, vänner och helt främmande människor med olika färger på strumporna, det kallas att ”rocka sockan” och syftar till att stötta alla som kanske inte har så stor koll på saker och ting och inte tycker att sociala normer är så viktigt.

Om svaret är ja så ska du absolut fortsätta läsa och om svaret är nej kan du väl läsa ändå bara för att jag har gjort mig besväret att skriva allt det här.

Hur funkar det här nu då, vad ska den här pusselbiten symbolisera? Ja, den symboliserar att vi alla hör ihop och den symboliserar att struktur kanske inte alltid är så lätt och den symboliserar livspusslet och lite allt möjligt. Personligen tycker jag att den är fånig men folk behöver symboler och då funkar väl den här lika bra som något annat.

En gång om året ser man tusentals pusselbitar på Facebook och Instagram och alla andra sociala plattformar där folk spyr ut sina liv i tid och otid och varje sådan dag vill alla vara en del av den stora massan där alla gör likadant. Många vet inte ens vad det handlar om men en del vet kanske lite och några få vet alldeles för bra.

Autism vet ju alla vad det är eller hur? Nja, jag är inte så säker på det. Hur många autister har du personligen i din närhet just nu t.ex? Svaret är förmodligen fel för du vet inte. Den större delen av autistiska syndrom är osynliga. Någon som har Downs syndrom har inte ett osynligt syndrom till exempel men en som har Aspergers syndrom har ett fullständigt osynligt syndrom som du kanske kan ana men inte mycket mer än så. För att förtydliga så följer här en liten summering av vilka syndrom som klassas inom autismspektrum:

ODD – Oppositional Defiant Disorder – Trotssyndrom
ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ADD – Attention Deficit Disorder
Ångsetsyndrom
Tourettes
OCD – Obsessive Compulsive Disorder – Tvångssyndrom
DCD – Developmental Coordination Disorder
SID – Sensory Integration Disorder
AP – Auditory Processing
Depression
Apergers Syndrom
SLD – Specific Learning Disorder

Uppenbart eller hur? I detta innefattas även dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) och dyscalculi (räknesvårigheter), Synestesi samt lite annat smått och gott. I stora drag kan man säga att allt som gör livet svårare än normalt och innebär svårigheter i vardagen på något sätt ingår i det här spektrumet som kallas Neurodiversitet. Hur många av dessa skulle du kunna peka ut i din omgivning? Nej, det handlar om dolda handikapp som inte syns. Åtminstone inte så som du kanske förväntar dig att ett handikapp borde synas.

Austism handlar i mångt och mycket om att uppfatta världen på ett annat sätt än ”vanligt folk”, så kallat normalstörda eller neurotypiska. Normalstörd betyder normal och har inget med störningar att göra, snarare betyder det avsaknad av diagnosticerad störning. Neurotyp betyder typiskt neurologiskt kopplad till skillnad från exempelvis Asperger som är en neurologisk störning vilket innebär att en aspie inte är neurologiskt kopplad som en ”normalstörd” eller typiskt neurologiskt kopplad människa. Hänger ni med? Det är inte ens enkelt att förklara men ändå tror du att du vet vad Autism är?

Vad hjälper nu det här evinnerliga uppläggandet av pusselbitar på diverse medier då? Ja, det betyder att du bryr dig och ämnet som sådant får lite uppmärksamhet och någon kanske till och med skänker en slant till någon förening eller forskning. Folk tar på sig olikfärgade strumpor och visar bilder av det på nätet för att visa att de bryr sig och så vidare. Alla autister jublar av lycka naturligtvis precis som alla mödrar jublar på mors dag. Eller?

Nu ska jag säga något som du inte hade väntat dig: Du Gör Fel!
Att ha ett osynligt handikapp är inget skämt, det handlar om ständigt utanförskap. Det handlar om ständig rädsla och ständig osäkerhet, osäkerhet som skapar ångest och psykisk ohälsa på olika sätt. Det handlar om att se ut som alla andra, prata samma språk som alla andra, leva i samma värld som alla andra men inte förstå ett smack av något av det samtidigt som det förväntas av alla att de ska vara likadana. Det får inte synas eller märkas för då känner sig andra obekväma. Rädslan att bli påkommen, rädslan att bli utpekad eller utestängd. Osäkerheten i att inte veta om man gör rätt eller fel, rädslan för att missförstå eller skapa missförstånd. Har du inget av detta kan du inte förstå hur det känns. Du kan lägga upp tusen bilder av pusselbitar och rocka sockan vareviga dag i tusen år utan att förstå.

För att visa att ni förstår gör ni ändå alla dessa saker unisont, gemensamt, kollektivt. Det är ju just det som är felet. Det finns inget kollektivt eller unisont med autism, autism är raka motsatsen.  Autism är ensamhet och utanförskap, att aldrig passa in någonstans. Förståelse för utanförskap visas väl inte med kollektiva handlingar? Att du bär udda strumpor en dag om året är väl inget stöd för den som inte ens vet varför udda strumpor anses fel? En färgglad pusselbit på din Facebook sida är väl inget stöd för den som inte kan få ett jobb eftersom den inte har den sociala förmåga som krävs för att klara en anställningsintervju? Hur tänker ni egentligen? Ni vill visa att ni bryr er och därför gör ni EN sak EN gång om ÅRET för att visa att ni stöttar en LIVSLÅNG kamp som händer VARJE DAG.

Det där rosa bandet ni köper för att stötta bröstcancer, har ni det på allmänna bröstcancerdagen (1/10) endast eller har ni det varje dag? Man har ju inte cancer en gång om året och det fattar ju alla. Man har inte autism en gång om året heller men det är svårare att förstå. Detta hjälper ingenting ty det är raka motsatsen till stöttning att göra ett livslångt utanförskap till en gemenskapsdag. Det är lite som att alla mobbar varandra en dag om året, hjälper de alla som fått sina liv förstörda av mobbning? Om alla stjäl varandras bilar en dag om året, motverkar det bilstölder? Nej, självklart inte och det begriper alla men att kasta upp en pusselbit på fejjan en dag om året skulle på något sätt hjälpa alla autister? Nej, medborgare, det hjälper bara dig att må lite bättre om du inbillar dig att du gör något bra ibland. Självfallet finns det de som stöttar den här kampen varje dag och de som faktiskt inser vad autism innebär och deras pusselbitar är en helt annan sak, med dem följer oftast en hel del information dessutom men den stora massan förstår inte och bryr sig förmodligen inte heller.

Vad ska man göra då, undrar du lite uppgivet eftersom du faktiskt vill göra något.
Skänk lite stålar till något austismförbund precis som du skänker till alla andra fonder och hjälporganisationer kanske? Ta reda på vad det innebär att ha autism och skaffa lite förståelse, det hjälper mycket mer än en bild. Det finns dock en otroligt viktig och hjälpsam sak du faktiskt kan göra som gör enorm skillnad.

Se över dina fördomar och gör dig av med några. Döm inte folk för snabbt, visa lite medmänsklighet och lite medkänsla. Behandla andra som du själv skulle vilja bli behandlad om du hade ett funktionshinder. Du förstår vad du ska göra när du skaffat lite information.

Den där killen som alltid verkar missförstå allt du skriver, han kanske inte är dum. Han kanske bara inte kan läsa men skäms för att visa det. Den där tjejen som aldrig verkar vilja vara med utan står tyst för sig själv när ni andra står och pratar, hon kanske inte är otrevlig eller dryg utan kanske bara inte vet hur hon ska vara med i ett socialt sammanhang. Den där grabben som verkar stå och titta på något helt annat och ha tankarna någon helt annanstans än där du vill att de ska vara när du pratar, han kanske inte är korkad eller nonchalant. Han kanske måste göra så för att kunna höra vad du säger eftersom ögonkontakt tar all hans uppmärksamhet och energi. Se dig omkring, de flesta vuxna men udda beteenden har ingen diagnos. De vet inte ens om att de har problem men de mår förmodligen ganska dåligt eftersom de känner sig utanför. Visa lite hänsyn, fråga dem vad de behöver för att fungera bättre. Vilka är deras egenskaper, hur gör de samma som du fast på ett annat sätt? Visa lite medmänsklighet, var inte så fördömande, påminn dig själv om att alla inte är stöpta i samma form.

Vill du verkligen hjälpa till så släpp lite på prestigen och kraven på din omgivning. Tillåt andra att vara sig själva så får vi en mycket vackrare värld. Är det inte det vi alla vill, att bli sedda och erkända för de vi är? Vilka krav uppfattar du att andra har på dig som du kanske inte förstår eller tror att du kan leva upp till under varande förhållanden? Tänk dig in i att andra känner likadant fast mycket mer och starkare. Vilken behandling skulle du vilja ha om du hade en social beteendestörning eller en annorlunda uppfattning om din omvärld?

Ecce homo.
Se människan.
Förstå innan du föraktar.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hatgeggan sprider sig

Idag gjorde jag ett enormt misstag, jag loggade in på fejsbook. Jag använder inte den skitsidan längre eftersom allt med den är skräp men nu loggade jag in för att ta bort gamla bilder och rensa i listorna. Vad är det första jag ser?

De första tio inläggen jag ser handlar om SD och deras skitpolitik som folk envisas med att köpa utan att ifrågasätta. Jag tror personligen att om Sverige stängde av Facebook i några månader så skulle SD dö av sig självt, ingen skulle sprida deras propaganda längre så lättvindigt och oemotsagt och det skulle suga livet ur vårt lilla propagandaparti som inte alls är invandringsfientliga.

Alla mina smygrasistiska vänner och alla mina öppet rasistiska vänner på skitbook spyr ut sin galla om invandring hit och invandring dit, allt är invandrarnas fel på något sätt. Att ni orkar..

Sen möts man av allt smegmaliknande dravel om hur bra all har det och hur framgångsrika alla är. Tjurbajs säger jag om det, ni är inte alls lyckliga och även om ni är det så är inte livet glittrigt och fantastiskt som en Disneyjul på tv men det som verkligen gör er lyckliga vågar ni inte berätta om av rädsla för att hånas för era glädjeämnen. Åter igen, att ni orkar! Varför ljuger ni? Om ni nu valt att sprida ut era liv på internet på ett forum som detta, varför visar ni inte era riktiga liv? Skäms ni för vilka ni är?

Nu var det inte dit jag ville komma men ändå, jag kräks lite när jag ser eländet och påminns på sekunden om varför jag slutade titta där. Gör världen en tjänst och lämna den där sidan, ingen mår bra av den dynga som frodas där.

Vad jag skulle komma till var att det finns några grupper där som fortfarande intresserar mig och tyvärr finns de bara på FB. Det är grupper som delar bilder och minnen om min kära hemstad. Jag njuter av att se min gamla stad i dess glansdagar innan maskinerna och den progressiva nyskaparandan fulade sönder den. Jag letar också efter några specifika motiv som intresserar mig mycket men som sagt, man måste in i dyngan för att komma dit.

I dessa grupper tycker man att man borde vara förskonad från idioti och nonsens men icke. Jag glömmer att det är moderna idioter som skriver och kommenterar, samma sorts patrask som fyller propagandasidorna för SD och den så kallade kvinnosakskampen som är ett kapitel för sig och inte alls handlar om kvinnokamp utan snarare manshat men det är ett annat ämne.

Någon hade lagt upp en bild på installationen av en urinoir (pissoar) på ett av stadens anrika torg i slutet av 1800-talet. Byggnaden kom att kallas skammens hus i folkmun och installerades för att göra staden lite renare och snyggare att vistas i, jag påminner om att det fortfarande vandrade omkring hästar på gatorna och hästskitskyfflare var en riktig titel. Det är ju lite pittoreskt och kul att tänka sig tillbaka till en tid då detta var nymodigheter, vattenklosetter var inte normen i svenska hem ännu utan dasset stod på gården här precis som på landet. Jag personligen njuter av språkbruket i slika artiklar och njuter lika mycket åt dåtidens byggnader och klädsel.

Kommentaren om att detta bara var för män dök snabbt upp för kvinnor var minsann förtryckta av de vidriga männen som minsann fick pissa på stan emedan den lidande kvinnan med vacker min fick hålla sig. Ja, det kan ingen förneka att det var så. Nu var det väl kanske inte de fattiga eller daglönarna som gick på torget kanske utan snarare de finare människorna och toaletter fanns lite här och var för alla men just runt torgen installerades nu pissoirer kanske specifikt för att de flesta som sålde där var män som inte kunde lämna sina stånd (ingen ordvits avsedd). Varför var det män då, jo för kvinnorna slavade hemma på gården emedan mannen förlustade sig inne i staden! Njae, så var det nog inte men sätt dig in i tidens tempo så kanske du förstår att en ensam kvinna kanske inte klarade av att sköta en sådan verksamhet och eftersom båda inte kunde lämna hus och hem så åkte mannen. Dåtidens marknader var inte som dagens. Där förekom fylla och slagsmål i stora mängder och torgdagarna hade extra många lagväktare insatta just på grund av all fylla. Är det rimligt att en kvinna ska försöka kränga gårdens gods i den miljön?

Ni har tittat för mycket på Astrid Lindgrens hittepå version av dåtiden, så gick det inte till. I min släkt har jag en stadsprofoss och av nyfikenhet har jag tagit reda på vad en sådan gjorde. Den största verksamhetstiden var runt marknadsdagarna då fångvagnarna rullade fulla fram och tillbaka. Det var kaos minst sagt. Men de här duktiga medborgarna tror att det här är att jämföra med att gå på en gullig liten julmarknad idag där allt är fridfullt och stilla, de kan inte skilja på nu och då. Visste de bättre skulle de veta att det var i den miljön kvinnokampen föddes och frodades men det berodde inte på pissoarerna.

Det fanns fler inlägg md liknande situationer. Stadens gamla badhus t.ex. där män och kvinnor inte badade tillsammans eller ens på samma dagar. Det var ju diskriminerande naturligtvis. På den tiden hade man inte badkläder på badhuset, det ansågs ohygieniskt. Det var den största anledningen till separationen mellan kvinnor och män. Vad skulle dess viktigpettrar tycka om vi införde klädförbud på badhusen idag och lät pojkar och flickor i alla åldrar bada tillsammans? Det skulle säkert vara helt okej, det är jag övertygad om. Inget prat om kvinnokränkande då inte eller vad tror ni? Men det här vet de inget om, de är inte där för att se gamla minnen och lära sig om stadens historia. De är enkom där för att röra upp agg och föra sin egen talan med sin egen agenda.

Det är inte bara här jag ser det, det finns på fler ställen omkring mig. Jag själv är väldigt historiskt intresserad och vet ganska mycket om min omgivning och ibland berättar jag om det, bara av rent intresse. Ingen politisk agenda eller politiska argument varken för eller emot något. Men hela tiden möts jag av den här hätska stämningen, hatet frodas överallt så fort det finns en gnutta utrymme för det. Är det inte om rasism så är det om kvinnohat. Det är det enda svenska pratar om, rasism och kvinnohat hela tiden överallt.

Man hittar det om man letar efter det men varför letar ni så ivrigt efter något att hata? Är det det enda ni kan göra? Fundera aldrig över varför partier som SD kan få så stort fäste när allt ni kan göra är att leta efter saker att hata. Fundera aldrig över varför kvinnofrågor sopas undan när ni bara kan hitta saker genom hela historien att hata. Varför ser ni inte förbättringarna istället och fortsätter i samma anda? Lär av historien och ta till er det som fungerade istället för att leta efter mer hat som bara får era röster att försvinna i mängden. Ingen orkar lyssna på folk som bara kan spy ut hat över allting.

Jag har tröttnat, jag lyssnar inte längre. Jag brukade bry mig och göra min röst hörd med vad jag ansåg var vettiga argument men jag har insett att ingen vill ha förbättring. Jag har insett att ingen vill diskutera sakfrågor på en vettig nivå. Alla vill bara hata och röra upp mer hat utan en tanke på konsekvenserna. Jag skiter i allt som har med politik att göra numera, jag orkar inte lyssna på alla lögner och allt hat för att få igenom sina egna agendor. Ni låter likadant allihop vare sig ni hatar det ena eller det andra, era röster smälter ihop till en stor geggig sörja.

Idag ska man inte handla eller agera, man ska bara höras och synas och sen tror man att det ska ge resultat. Vilka resultat ska det ge när alla gör samma sak men ingen är beredd att agera? Har vi bara toaletter för män på stan idag? Nej, vi har toaletter för män, kvinnor och handikappade. Det är väl ett bra framsteg så varför ska vi ägna tid och energi åt att hata män som levde för över 100 år sedan för att de fick en plats att lätta på trycket? Vad tjänar det till? Om ni nu hatar just den saken så innerligt, varför röstar ni på SD som vill ha tillbaka det samhället? Nej, ni vet inte eller hur? För att ni inte orkar lyssna, tänka och handla. Ni är så fulla av hatpropaganda att ni hänger på vilka hatgrupper som helst bara för att få höras ännu mera.

Det var väl allt jag hade att säga.
Gott nytt år på er, jag önskar er alla ett nytt kärleksfullt år av glädje och skratt.

Publicerat i Politik, Privat | Lämna en kommentar

1 maj 2019 – ett partilöst år för mig

Nu, mina vänner, har jag sagt upp mitt medlemskap i Socialdemokraterna. Jag gjorde det genom att meddela min arbetarekommun om att jag begär urträde, jag bifogade naturligtvis brevet även till den S-förening vars styrelse jag de senaste åren suttit som ledamot.

Det finns inget sätt att gå ur Socialdemokraterna, på hemsidan finns ingen information alls om hur man går ur som medlem eller säger upp sitt medlemskap. Det enda sättet man egentligen kan göra detta på är att sluta betala medlemsavgiften, det kallas att fega sig ur partiet och det vill jag inte göra. Jag sökte aktivt upp partiet för att bli medlem och då är det inte mer än rätt att göra detsamma när jag vill ut.

Således skickade jag alltså ett e-brev till arbetarekommunen och min S-förening där jag begärde urträde och meddelade min avgång som betalande medlem samt avsade mig alla uppdrag jag för närvarande innehar inom partiet. Vad hände, undrar ni säkert? Ingenting hände. Som vanligt bemöttes jag med total tystnad, jag har börjat vänja mig vid det inom det här partiet. Jag är inte säker på att någon ens läst brevet än, jag vet att partikontoret är obemannat och vår ordförande är inte så bra på det där med ny teknik som att svara på mail och liknande. Känner jag min styrelse rätt bemötte de säkerligen mitt besked med en fnysning. Min styrelse är nämligen av den uppfattningen att om man inte är en lydig socialdemokrat som gör precis som HK säger så är man borgare, sverigedemokrat eller, hemska tanke, vänsterpartist och slikt pack bör man hålla på avstånd.

Jo förresten, en sak hände. Jag sa samtidigt upp min prenumeration på partitidningen Aktuellt i Politiken och de tackade för mitt besked och hoppades återse mig som prenumerant i framtiden.

Detta gjorde jag precis innan 1:a maj, arbetarrörelsens viktigaste dag. Jag gjorde det med en baktanke men den uppfattades tydligen inte. Det är länge sedan Socialdemokraterna var ett uttalat arbetareparti, därför ville jag gå ur lagom till de stora demonstrationerna.

Varför tog jag då detta beslut? I brevet skrev jag bara att jag behöll anledningen för mig själv men att det beror på en längre tids funderingar. Jag hade nog en förhoppning om att någon skulle vilja veta eller att det spelade någon som helst roll.

Anledningen till att jag blev medlem var att jag vill se vad Socialdemokratin var från insidan. Jag hade redan börjat tvivla men jag ville vara säker. Det talades om att man kunde vara med och påverka, partiet med högst i tak där alla åsikter var lika mycket värda och allt det där. Jag hade nog en förhoppning om att få en lite större roll än vad som blev möjligt.

Jag har redan skrivit om att framgången i Socialdemokraterna begränsas av vissa faktorer. Dels vem du är släkt med, det är mycket viktigt. Dels när du gick med i SSU och hur långt du lyckades komma i den karriären. Det är egentligen det enda som avgör om du kommer någonstans i partiet alls. Jag är inte släkt med någon hög politiker och jag var aldrig med i SSU vilket skar av min politiska väg ganska omedelbart. Detta är en av anledningarna till mitt urträde, det är inte öppet för alla och dina åsikter räknas inte om du inte faller under ovan nämnda kriterier.

En annan anledning till mitt urträde är att S vill ha ett samarbete med Liberalerna och att de gör vad de kan för att skapa blocköverskridande samarbeten i en tid när de tappar röster som aldrig förr. Jag förstår anledningen till detta, de griper febrilt efter maktens halmstrån för att inte tappa fästet helt. Innebär det att samarbeta med borgarna så gör de det. Liberalerna förr kanske hade gått att samarbeta med men idag, absolut inte.

En annan anledning är Socialdemokraternas senaste klavertramp i EU. Det skylldes på än det ena än det andra men det var ett medvetet beslut som inte tänktes igenom innan det togs. Det kallas populism utan eftertanke, de tänkte inte på konsekvenserna utan handlade bara populistiskt helt bortom partilinjen. Jag tänker nu på de nya artikel 13, 17 och vad det nu var mer. Det är naturligtvis nobelt att vilja försvara copyright, något jag själv anser vara viktigt, men inte in absurdum. Låt säga att en youtuber gör sin blogg och har en tavla i bakgrunden som är copyrightad, då åker den youtubern dit och kan få sin kanal avstängd. Låt säga att jag, som har en gamingkanal på tuben, sjunger (vilket händer mer än nödvändigt) en copyrightad låt och botarna hittar det, då kan jag bli avstängd och dömd att betala böter på hiskeliga belopp till artisten. Det finns historier på tuben där kreatörer berättar at de blivit avstängda för att deras röst låter för likt en känd artist och därför drabbas av copyrightklubban och får sin kanal avstängd. Du behöver alltså inte bryta mot lagen för at bli straffad av den. Detta tyckte S var en fantastisk idé och röstade ja.

Vilka sitter i EU? Är det folk som har koll på trender som youtube? Knappast. Förslag läses igenom lite snabbt innan mötet och sen klubbas de snabbt igenom lite lättvindigt för att man ska kunna komma snabbt till någon middag med någon bolagssponsor eller liknande. När jag säger att detta inte var ett misstag utan uttänkt menar jag inte at de tog tid på sig vid röstningen utan att de såg ordet ”copyright” och tog beslutet att denna skall värnas till varje pris. Vad det innebar i längden tänkte de inte lika mycket på, hur det kan drabba dem som faktiskt livnär sig på de här kanalerna men nu kanske måste stänga ned om de inte har rätt licenser som ingen vet hur man får tag i. En produktrecension kan sluta med avstängning för att man visat en logo utan tillstånd, en spelkanal kan stängas av om någonting visas som inte har behörigt tillstånd som en ljudeffekt eller en bild på något i ett spel osv. I spelet Generation Zero som baseras i åttiotalets Sverige kan det till exempel hänga en tavla på en vägg eller visas en möbel vars tillverkare eller upphovsman inte gett sitt tillstånd och där var det klippt för den kanalen. En musikkanal där man kanske framför eget material men någon gång får till en slinga som liknar ett copyrightat stycke tillräckligt mycket för att bannas är körd tack vare detta lättsamma beslut i EU där S var en avgörande aktör. Detta bara några exempel. Hela youtube, instagram, facebook m.m. kan spärras i EU från omvärlden eftersom resten av världen inte har de här lagarna, alltså kan utländska kanaler blockeras inom EU och vice versa. Är inte det ett angrepp på yttrandefriheten så vet jag inte vad det är. Det kan i förlängningen drabba hela internet som borgerligheten inte vill att andra än företag och bolag ska ha tillgång till eftersom de inte tycker om yttrandefrihet.

En annan anledning är att S som hittills kallat sig arbetareparti nu vill in och pilla på lagen om anställningsskydd. ”För att få med sig Annie Lööf och Centerpartiet i regeringsbildningen öppnar Stefan Löfven för att kompromissa i frågan om arbetsrätten.” läser vi på SVT Nyheter i december i fjol. Med kmopromiss kan mena två saker: 1, att kompromissa om saker som ligger i linje med partilinjen eller 2, kompromissa i syfte att sälja sig för att vinna något annat. I det här fallet var det nummer två. Vad är det för fel med det här nu då?

Vi behöver göra något eftersom det är snabbare omställningar på arbetsmarknaden.” säger Stefan i artikeln. Ja, det är snabbare omställningar på arbetsmarknaden, det har borgarna sett till och nu ska alltså S insats vara att anpassa sig efter det? De snabba omställningarna beror på många saker men det började med bemanningsföretagen och i den frågan har S varit passiva sedan dag ett. Det fanns enorma problem med den här branschen och lagarna hängde inte med, istället för att försöka få grepp om läget och börja se över befintliga samt tillsätta nya anpassade lagar bestämde sig S för att det här var nog bra ändå och gjorde… ingenting! Nu ska vi alltså anpassa en av arbetarrörelsens viktigaste lagar till borgerligheten bara för att det är som det är? Nej du Stefan, nu har du allt glömt dina LO-rötter tror jag. Det är inte LAS som ska ändras, det är anledningen till att arbetsmarknaden har blivit så här rör(l)ig som ska ändras, du vet det där du har struntat i hela tiden både inom LO och inom S.

Vi vill hitta en lösning som tillgodoser både löntagare och arbetsgivare. Men jag vill inte rubba balansförhållandet däremellan.” säger han vidare. Återigen har han så fel en sosse bara kan ha. Vårt mål som arbetarrörelse ska inte vara att tillmötesgå arbetsgivarna på något sätt alls, vi får ingenting tillbaka. Varför har vi ens en arbetarrörelse om vi ska tillmötesgå arbetsgivarna som är själva anledningen till att socialistiska partier behövs från början? Detta ligger dock i socialdemokratins linje numera, S ska närma sig mitten och tjänstemannasektorn och därmed högern på alla plan. Oss vanliga knegare skiter de i, huvudsaken är väl att vi har jobb!

Den här eviga dragningen åt högern och den liberala politiken är dödligt farlig för socialdemokratin och arbetarrörelsen. S kommer i framtiden att få enormt svårt att kalla sig ett arbetareparti om detta fortsätter. Låt oss titta på vad som hände i uppgörelsen som till slut gjorde S till regeringsbildande parti:

Centern fick igenom att:
– Arbetsförmedlingen ska få konkurrera med privata alternativ.

Visserligen vill jag göra något åt arbetsförmedlingen, den har inte fungerat på många år men det här är inte rätt väg. Istället för att göra om arbetsförmedlingens uppdrag vill man alltså inför en fri konkurrens med privata aktörer. Skapar det fler jobb, fler arbetstillfällen eller något alls som gynnar oss vanliga? Inte det minsta. Det gynnar företagen att mer fritt kunna skräddarsy sina anställda och muta sig till ”rätt” personal (ni vet sådana som inte gnäller om rättigheter osv) och i slutänden att varje företag i princip kan ha sin egen arbetsförmedling. Inte alls i linje med arbetarrörelsen.

– Lagen om anställningsskydd, LAS, ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska lägga förslag som – särskilt för mindre företag – bland annat innebär lägre kostnader vid uppsägningar.

Med undantag från turordningsreglerna försvinner i princip LAS. På vilket sätt i vilket universum är arbetsgivarens kostnader en fråga för arbetarrörelsen? Det SKA vara dyrt att sparka och bråka med personal därför att om det inte är dyrt så blir det för lätt också att bryta mot lagen, de har råd till skillnad från oss. Precis av samma anledning som vi har strejkrätt är det enda sättet för arbetsgivare att inte bråka med personal att det kostar för mycket. Pengar är kapitalismens enda akilleshäl och nu har S gett dem ett plåster för att mildra smärtan. Tack för det Stefan och S(A)P. Om företagen istället fokuserar mer på vilka de anställer från början och sedan ser till att hålla personalen utbildad och ger dem lönen de förtjänar så behöver vi kanske inga undantag i LAS och turordningsreglerna men så tänker inte S idag.

– Etableringsjobb ska införas med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Det här kan vara den sämsta idé jag någonsin hört under min livstid. Att lägre lön skulle ge fler jobb är en direkt borgerlig fråga som alla röda partier ska hålla sig långt borta ifrån. Det var väl, om jag inte missminner mig, en av Alliansens huvudfrågor när de bildades? Nu tyckte S att jo, det är nog en fråga vi kan ge upp. Ta bort A ur SAP NU! Vad i hela friden är ett etableringsjobb ens? Ett jobb är ett jobb är ett jobb. Lika lön för lika arbete? Nej visst nej, det är ju borttaget. Nu ska man förolämpas med ett enklare jobb med lägre lön bara för att arbetsmarknaden inte velat anställa en under en längre tid, vad är det för satans dravel? Inte är det en fråga för en sund arbetarrörelse i alla fall.

– Sänkt arbetsgivaravgift, ett breddat rut-avdrag och sänkta skatter på arbete.

Återigen en av högerns hjärtefrågor: Sänkt arbetsgivareavgift. Här kommer skvadern av småföretagare och skriker at det är för dem. Ja kanske, men det utnyttjas av de stora drakarna också och där ligger problemet. Nisses plåt och skrot med tre anställda har säkerligen nytta av detta och där fyller det sitt syfte så att Nisses (VD) kan utöka sin verksamhet utan att ruineras på kuppen. Gyllenswärdhs internationellt globala tradingbolag med 65.000 anställda däremot har ingen nytta av det här systemet förutom att spara ännu mer pengar men de använder det under lika villkor som Nisse. Inga begränsningar, kör på bara. Upp till kamp för kapitalismen!

– A-kassan reformeras, vilket innebär nedtrappad ersättning för de arbetslösa i enlighet med danska flexicurity-modellen.

Nedtrappad ersättning för arbetslösa.. Jodå, det är numera en helt okej fråga för det så kallade arbetarepartiet Socialdemokraterna. Sen när du inte har några mer pengar ur den gemensamma A-kassan så har du varit arbetslös så länge så du kan få ett förenklat hittepåjobb för en usel skitlön enligt tidigare punkt. Helt i linje med arbetarrörelsen tydligen.

Ett av Centerpartiets krav var också att Vänsterpartiet ska hållas utanför politiskt inflytande under mandatperioden. Hmm, undrar varför. En sak som Stefan och sossegänget inte verkar ha koll på är att hela högern är livrädda för vänsterpartiet och jag menar verkligen livrädda. Vid något förhandlingstillfälle när något borgarparti skulle diskutera regeringsbildning med S så hade någon sett Sjöstedt i en korridor och genast avbröts förhandlingarna med S. V är för högern som vigvatten ur en silverskål på en vampyr. S ställning till V är naturligtvis total tystnad och motvilja, vänsterpolitik har den effekten på högerpartier och det säger ganska mycket om S.

Liberalerna fick igenom att

– Regeringen ska inte ska driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden.

Självklart, det är ju det viktigaste. Som en av mina förra chefer sa till mig en gång när jag tog upp frågan om löneförhöjning: Man driver företag för att tjäna pengar, inte för att förlora pengar. Om ni inte visste det så tas löner upp under utgifter i företagens bokföring.

Miljöpartiet hade inga frågor som rörde arbete överhuvudtaget, föga förvånande av ett borgerligt parti som klätt ut sig till arbetarvänliga.

Socialdemokraterna fick igenom högre pensioner och förbud mot religiösa friskolor och några mindre intressanta frågor, dock inget som hade med arbetarrörelsen att göra förutom en ”familjevecka” om tre dagar för familjer med barn mellan 4 och 16 år, en unken kvarleva från kravet på en sjätte semestervecka kanske.

Socialdemokraterna utsågs till vinnare eftersom de fick statsministerposten och för att denna uppgörelse totalt förintade den redan raserade Alliansen.

Jag kanske inte är en renrasig sosse när jag säger detta men jag ser inte hur S vann någonting. Snarare tror jag att de sossar som är tillräckligt vakna fortfarande för att se vad som händer har lämnat partiet eller är på väg att göra det. Detta är vad det så kallade arbetarepartiet är villiga att ge upp för att få behålla makten. Jag kan inte vara delaktig i ett sådant parti och samtidigt kalla mig socialist.

Jag kan inte, som jag tog upp på vårt senaste styrelsemöte i S-föreningen, stå på ett torg eller i en trappuppgång och prisa socialdemokratins lov när jag inte tror på det eller håller med om det eller ser någon framtid för det. S åsikter är inte mina, S förhållningssätt till arbetare eller högerpolitik är inte mitt. Därav vår skilsmässa lagom till arbetarrörelsens dag den 1:a maj 2019.

Jag är, har alltid varit och kommer alltid att vara en socialist med socialistiska värderingar och en inneboende brinnande röd låg för socialismens spridning över världen. Jag ser till arbetaren först, till människan, till livet. Jag tror på sunda arbetsförhållanden för de som har jobb, tillgängliga möjligheter till vidareutbildning för de som vill byta karriär, tillgänglig utbildning för de som inte har jobb och rätten till ett värdigt liv för de som inte har jobb. Jag ser inte att kravet på mänskligheten ska vara att arbeta till varje pris likt socialdemokratin vars motto är ”Alla ska arbeta”. Steget till ”Arbete ger frihet” är inte särskilt långt om man tänker efter. Om arbetarrörelsens mål är att alla SKA arbeta och samtidigt predikar frihetens lov så innebär det att man MÅSTE arbeta för att vara fri vilket är en lögn av högborgerliga mått.

Alla SKA inte arbeta men alla ska HA RÄTT till arbete, stor skillnad.

Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.
– Ernst Wigforss

Ernst Wigforss var socialdemokrat och tillika finansminister 1925–1926, 1932–1936 samt 1936–1949. Gamle Ernst snurrar säkert i sin grav idag när hans parti snarare kräver att alla ska arbeta maximalt och dessutom ger upp bit efter bit av sina socialistiska ideal som var tänkta att ge mer frihet åt den fria arbetaren.

Det finns andra lösningar än de dagens socialdemokrater tror sig ha till våra problem. En av dem är att inte närma sig högern steg för steg tills vi står med snaran om halsen på den borgerliga galgen. Högern styr mer och mer vad den svenska ”socialismen” ska tycka och sossarna säger villigt ”javisst” och viftar på svansen och fiser vänstern villigt mitt i nyllet. Jag kan inte stå i de leden och, som jag skulle ha gjort i årets demonstrationståg, hålla i den röda fanan. Socialdemokraterna i min kommun har till och med sagt till mig att de helst inte vill att man använder SAP utan hellre S när man pratar om partiet, de vill inte betona det socialistiska då det försvårar samarbetet med högern. Kyss mig!

Det finns många anledningar till mitt urträde som jag inte nämner här, kanske i senare inlägg, men detta var några exempel. Vad är jag då, ska jag gå med i Vänstern? Ska jag kontakta SKP? Nja, jag finner inte deras väg lönsam heller tyvärr. Jag är inte populist och vill inte skrika för skrikandets skull som vänstern och jag finner några av SKPs regler rent ut sagt löjliga även om de är det bästa alternativet just nu då de trots allt fortfarande har en socialistisk hållning men på något sätt verkar de ha blivit kristnade med förbud om alkoholhaltiga drycker och vad det nu var. Jag är nog ingenting just nu, ingenting förutom en förbannad socialist som ser den röda fanan förvandlas till lila.

 

/Tillägg 26/5-19

Det där partiurträdet registrerades tydligen inte alls visade det sig. Efter två påminnelser om att betala medlemsavgift (som för övrigt är ett frivilligt bidrag och inte alls något man avtalat om att betala) kontaktade jag medlemsservice som efter några dagar meddelade att de tagit mig ur systemet och medlemslistorna. Efter den första påminnelsen skrev jag till partikontoret här och påminde dem om mitt första brev men fick inget svar den gången heller. Det har således tagit tre brev över loppet av ca en månad att ta sig ur det här partiet. Det är dåligt, mycket dåligt. Det lämnar en bitter eftersmak. Jag har fortfarande inte hört av den styrelse jag suttit i under åren, så intressant var det tydligen. Nej, jag vill inte ha uppmärksamhet och vältrar mig inte i självömkan men jag tycker att de kunde ha sagt något när en styrelseledamot väljer att lämna hela partiet. Som sagt, det lämnar en bitter eftersmak.

Publicerat i Politik, Privat | 2 kommentarer

Recension: Göteborgs Prima Fint Lössnus

Göteborgs Prima Fint Lös är en riktig långkörare som funnits i nästan 100 år. Aromen hämtas från en mild och rund tobak. Tillsammans med en aning sötma från nypon och torkad frukt, och en viss rökighet, har detta snusats i decennier.

Göteborgs Prima Fint är finmalen, vilket gör den enkel att baka. Med all säkerhet kommer Prima Fint Snus, originellt tillverkad i Göteborg, finnas i hundra år till. Swedish match kallar snuset: ”En riktig trotjänare”.” -snusbolaget.se

Lite besviken på detta snus faktiskt, inte för att jag först trodde att det skulle vara en variant av Göteborgs Rapé och undrade varför det inte luktade tallbarr när jag öppnade dosan utan för att det inte smakade så mycket alls.

Nu var inte dosan purfärsk vilket kan ta en del smak ur produkten men något borde det ha smakat. Jag kan inte påstå att det smakade så värst mycket tobak och någon fruktsmak fanns inte alls. Fungerade gjorde det i alla fall så nikotin innehöll det onekligen.

Konsistensen var inte min kopp te alls, Prima Fint betyder att det är väldigt finmalet och finmalet snus håller inte ihop så bra i truten. Det vill gärna sprida sig efter en stund och det är inte min favorit. Väntar man en stund till blir det lite Röda Lacket eller Ettan över det då det får en lerig konsistens men då är allt innehålla borta för länge sedan vad gäller smak.

Skulle jag rekommendera Göteborgs Prima Fint? Tja, varför inte. Det är ett helt okej brukssnus. För nybörjaren är det nog helt okej. Kommer jag köpa det igen? Troligtvis inte, det var lite för finmalet för min smak.

Betyg
Överlag: 2, Lite ”meh” typ
Konsistens: 1, alldeles för finmalet
Smak: 1, kände ingen smak

Publicerat i Recensioner | Lämna en kommentar

Recension: General Mackmyra – Lös

General Mackmyra Lössnus är ett lössnus från Swedish Matchs General i samarbete med Mackmyra Whisky. Lössnuset har en smak som ligger nära tobaken och som har inspiration från såväl Generals som Mackmyras palett. Lågmälda toner av frukt i kombination med ek och ceder ger en traditionsgrundad smak som överraskar i sin komplexitet.” -snusbolaget.se

Här har jag nog hittat en ny favorit.
Jag har hört många prata om Mackmyra men aldrig provat. Erfarenheten från andra sorter med så kallad whiskeysmak har inte varit imponerande, kanske är det därför jag inte provat. General Mackmyra tillhör inte dessa amatörsorter, detta är ett snus gjort av proffs för snusälskare, en homage till den stolta svenska snustraditionen.

Till skillnad från  Crafted Kardus, som lagrats i whiskeyfat, innehåller General Mackmyra verkligen whiskey. De har en mycket liknande smak och om ni läst Kardusrecensionen vet ni vad jag tyckte om det. Nu har jag aldrig druckit Mackmyra, jag dricker inget starkare än öl, så jag vet inte hur det smakar men tillsammans med mitt favoritsnus General blev det en total succé.

Smaken är ganska rund och behaglig, detta är ett gott snus som blandar whiskeysmaken och tobakssmaken på ett fantastiskt sätt, man vill bara ta en prilla till. Till skillnad från Crafted Kardus håller det inte smaken lika länge dock vilket är en liten besvikelse.

Det här är ett finsnus som jag sannolikt kommer köpa mer av. Gillar du General bör du absolut prova det här.

Betyg
Överlag: 5, ett kvalitetssnus
Konsistens: 5, som General
Smak: 4, ett minus för att smaken avtar för fort

Publicerat i Recensioner | Lämna en kommentar

Recension: Mustang – Lös

Mustang lössnus har en mörk och tydlig tobakssmak med inslag av citrus, torkad frukt, lakrits och nypon. Mustang Lös är ett något starkare snus från Swedish match med cirka 10 mg/g i nikotinhalt.” -snusbolaget.se

Så var vi tillbaka till Swedish Match sortiment igen, först ut är Mustang, en liten överraskning.

Dosan jag hade har legat en tid så den var inte helt färsk, torrheten kan därför inte beskyllas produkten. Ett riktigt snus återfuktas dock i munnen om det inte är alltför gammalt och det tyckte jag nog att detta snus lyckades med. Jag var lockad att använda något gammalt trick som kaffe eller något annat för återfuktning men avstod eftersom jag inte ville förstöra smaken.

En mörk smak kan jag hålla med om liksom fruktigheten och lakritssmaken, resten märkte jag inte så mycket av. Att det var något högre nikotinhalt kunde jag nog ana. Jag läser inte på om produkten innan jag har förbrukat dosan för att kunna ge en rättvis recension.

Mustang var som sagt en liten överraskning, jag har inte hört talas om denna produkt tidigare så jag visste inte vad jag kunde förvänta mig precis som med tidigare sorter. Smaken var inte oangenäm men kanske inte vad jag vill ha av ett snus. Jag får nog erkänna att Swedish Match lyckats hålla smaksättningen på en lagom nivå för att inte bli för mycket och ta för mycket av tobakssmaken.

Det kan nog hända att jag köper Mustang igen. För nybörjaren är det helt okej och för den erfarne snusaren kan det vara ett gemytligt avbrott i vanesnuseriet.

Betyg
Överlag; 4, helt okej snus
Konsistens; osäker, dosan var inte färsk.
Smak; 4, inte vad jag vill ha men ändå helt okej som avbrott.

Publicerat i Recensioner | Lämna en kommentar

Recension: LD – Lös

LD Lös har en traditionell snussmak av tobak, citrus och bergamott.” -snusbolaget.se

Återigen den klassiska och tillika traditionella snussmaken som alla kan känna igen, man börjar misstänka att alla gör samma snus för vad är egentligen vitsen med att alla gör ett traditionellt snus som alla kan känna igen?

Nu kanske jag är lite on edge här och det beror på att LD lössnus var ett fantastiskt tråkigt snus som inte lämnade några intryck alls. Det finns ett snus som tillverkas av Swedish Match som heter Grov, jag ser inte riktigt tanken bakom att göra en kopia på detta klassiska original men Nordic Snus, som tillverkaren heter, tyckte att det var en bra idé och skapade LD Lös.

Citrus och bergamott verkar ingå i de flesta sorter oavsett tillverkare och vad snuset egentligen smakar, LD Lös är inget undantag. Finns smaken här då? Näppeligen. Det finns tobakssmak absolut men inte mycket mer. Tråkigt!

Konsistensen är rätt okej, lite torrt kanske men ändå ganska okej. LD Lös kommer i en plastdosa men har för den sakens skull inte överfuktats och det får väl bli ett plus då. Den här dosan är också ganska tät och håller ihop till skillnad från andra sorter jag provat.

Jag kommer inte att prova LD Lös igen, i så fall köper jag hellre Grov. För nybörjaren kanske det kan funka eftersom det är lite billigare än Grov.

Betyg
Överlag: 3, det funkar trots allt.
Konsistens: 3, lite torrt i längden
Smak: 1, smakar inte mycket alls

Publicerat i Recensioner | Lämna en kommentar

Recension: Offroad Gold – Lös

Offroad Gold Lös är ett lössnus från V2 Tobacco som har en traditionell och klassisk smak som uppskattas av många. En kryddig tobakssmak kombineras med en antydan av bergamott.” -snusbolaget.se

Jag säger det igen, säkert inte för sista gången tyvärr; sluta kala allting för ”klassisk och/eller traditionell smak”. Det finns inget varken klassiskt eller traditionellt med den här smaken. Jag skulle lätt kunna lukta mig till Offroad bland hundra dosor blandade sorter. Det kanske är en säljande fras men snälla, säg något annat.

Kryddig tobakssmak, nja.. Det var inget jag reagerade på, det smakade som Offroad Original om än något mildare i smaken. Antydan av bergamott är en underdrift då det smakar i stort sett bara bergamott.

Gold var dock bra mycket bättre än originalet. Jag fick känslan av att det var en gnutta mer kvalitet i detta snus än i billighetsvarianten Original, det smakade lika men bättre om det är begripligt. En inte lika frän smak men ändå samma i grunden.

Offroad Gold funkade ganska bra trots allt, smaken avtog ganska snabbt så det får man vara tacksam för och när den fräna smaken väl var borta var det som vilket snus som helst i stort sett om än något blötare.

Det finns inget speciellt att säga om Gold, det är ganska menlöst och ordinärt.

Betyg
Överlag: 3, ordinärt vardagssnus
Konsistens: 3, skulle kunna vara torrare men det kan bero på plastdosan som för övrigt är värdelös som vanligt med V2 dosor
Smak: 2, för mycket bergamott och en snabbt avtagande smak.

Publicerat i Recensioner | 2 kommentarer

Recension: Offroad Blue – Lös

Nyhet från V2 Tobacco!
Offroad Blue Lös har en kraftig, men balanserad, smak av enbär. En klassisk snussmak som många känner igen.” -snusbolaget.se

Min föregående Offroadrecension gav inga höga betyg så förväntningarna på Blue var inte superhöga. Jag tvekade faktiskt på om jag ens skulle öppna dosan för den tidigare erfarenheten var verkligen inget vidare.

Jag öppnade dock och förväntade mig en stank och visst, det luktar inte gott och påminner om originalet men det fanns något annat där också. Bara namnet ”blue” lockade tanken till menthol och den gamla ungdomstiden då jag snodde morsans blå Blend som smakade halstablett mer än cigarett och inte särskilt förvånande smakade Offroad Blue just menthol.

Den där smaken av enbär de själva nämner kände jag inte men kanske var det den odefinierbara smak som finns där bakom mentholen, den som tar bort det äckligaste i Offroadsmaken.

Klassisk snussmak verkar vara ett favoritord hos nyare tillverkare och frågan är vad de klassar som klassisk snussmak? För mig smakar Blue mentholcigg och det är ingen smak jag förknippar med snus.

Det här snuset var inte helt illa faktiskt, det finns en besynnerlig fraîcheur i mintsmaken som kan vara ganska behaglig om än lite tröttsam i längden. Konsistensen var definitivt bättre än Offroad Original, inte alls lika blöt och kladdig.

Offroad Blue skulle kunna vara ett hyggligt nybörjarsnus men jag måste ge ett stort minus för V2’s plastdosor. De har den sämsta passform man kan önska och locket vill gärna åka av i fickan. Gör om, gör rätt V2!

Betyg
Överlag: 3, lite tröttsam smak och värdelös förpackning
Konsistens: 3, lite för blöt för min smak men ändå rätt okej
Smak: 3, inte obehagligt men inte snussmakande heller.

Publicerat i Recensioner | Lämna en kommentar